Follow Me (:

Cuban , Polish , Hatian . Outgoing . Real . Short . Taken . Clown . A-town Representative

O MYFUCKING GOSH ;x http://t.co/6Hx2gyPz — Swerve c: (@_Your_Insulin)